Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier FedEx) już od 600,00 zł.
Zapłać przez PayU

PayU

Reklamacje

REKLAMACJE

 

RĘKOJMIA


1. Sklep (FARUM sp. z o.o. w likwidacji) odpowiada wobec kupującego gdy rzecz, którą sprzedaje ma wady, fizyczne albo prawne.

2. Wada fizyczna rzeczy to niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
d) żądać usunięcia wady.

4. Jeżeli kupujący składa oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zaś Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, kupujący utraci wyżej wymienione uprawnienia; nie dotyczy to sytuacji gdy rzecz sprzedana była już wymieniona lub naprawiana.

5. Wymiana rzeczy wadliwej lub usunięcie wady przez Sklep:

a) Sklep może odmówić kupującemu wykonania jednego z powyższych żądań gdy jest ono niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu
z wykonaniem drugiego żądania
b) jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, Sklep może odmówić wykonania powyższych żądań gdy koszt wykonania przewyższa cenę rzeczy sprzedanej
c) koszty wymiany lub naprawy rzeczy ponosi Sklep
d) Sklep ma obowiązek przyjąć rzecz wadliwą od kupującego w razie gdy kupujący żąda wymiany rzeczy na wolną od wad bądź odstępuje od umowy.

6. Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy gdy zaś wada wyszła na jaw później – jeżeli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

7. Chcąc wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi, kupujący ma obowiązek dostarczyć rzecz reklamowaną na adres: ul. Borzymowska 28, 03-565 Warszawa .

8. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi gdy wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, od dnia wydania rzeczy kupującemu.

9. W ciągu 3 dni roboczych, Sklep poinformuje kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji. Sklep naprawi rzecz, wymieni na wolną od wad, w ciągu 14 dni roboczych, od zgłoszenia reklamacji przez kupującego.

 

GWARANCJA


1. Sklep (Gwarant) składa na piśmie oświadczenie gwarancyjne, w którym określa swoje obowiązki jako gwaranta i uprawnienia kupującego (uprawniony z gwarancji) gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

2. Obowiązki Gwaranta polegają na:

a) zwrocie zapłaconej ceny
b) wymianie rzeczy bądź jej naprawie.

3. Gwarant odpowiada tylko za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

4. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. W razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sklepu o wadzie; termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

6. Kupujący powinien dostarczyć rzecz reklamowaną na adres: ul. Borzymowska 28, 03-565 Warszawa 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

8. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

9. W ciągu 3 dni roboczych, Gwarant poinformuje kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji. Gwarant wykona obowiązki z tytułu gwarancji w ciągu 14 dni roboczych, od zgłoszenia reklamacji przez kupującego.

10. Uprawniony z gwarancji traci swoje uprawnienia gdy nie zgłosi reklamacji w ciągu 3 dni roboczych, od stwierdzenia wady.

11. Realizacja uprawnień gwarancyjnych jest ograniczona do terytorium Polski.

12. Informacja o udzieleniu gwarancji i czasie jej trwania, będzie podana przy konkretnym produkcie, na stronie internetowej sklepu gdzie prezentowane są poszczególne produkty.

I. Oświadczenia Stron będą składane za pośrednictwem emaila, przez telefon, fax lub pocztę.

II. W sprawach nieuregulowanych należy stosować przepisy art. 556-576 kodeksu cywilnego (rękojmia) oraz art. 577-581 kodeksu cywilnego (gwarancja).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl